ACTIEVOORWAARDEN [SPAR university / Bottle Battle]

1. ALGEMEEN

                      1.1.1       Toepasselijkheid

1.1.2 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van SPAR university & Coca-Cola European Partners Nederland B.V. (“Coca-Cola”), dat bekend staat onder de naam: Bottle Battle (hierna verder te noemen “actie”).

1.1.3 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de actie staat vermeld op de website [​https://sparuniversity.wpengine.com/actievoorwaarden-bottle-battle/]​ (hierna verder te noemen “site”).

1.1.4       [Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. SPAR university & Coca-Cola handelen in overeenstemming met deze gedragscode.]

1.1.5 De actie wordt georganiseerd door SPAR university ter promotie van haar producten door middel van het verstrekken van een aantal prijzen aan de winnaars van de actie. SPAR university is gevestigd aan Groeneweg 162H te Bunnik (3981 CP). Coca Cola heeft hierbij een ondersteunende rol.

1.1.6      Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. DE ACTIE

                      2.1.1       Specificatie actie

2.1.2 De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers via de SPAR university applicatie.

2.1.3 De actie loopt van  6 mei 2019 tot 26 juni 2019. Deelnemers maken​ kans op​:

SPAR university zal de eventueel door de winnaars van de actie verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

2.1.4 Deelnemers die het deelnameformulier volledig en correct invullen en hun gegevens aan SPAR university verstrekken, maken kans op de in artikel 2.1.2 genoemde prijzen.

                      2.2          Deelname

2.2.1       Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in Nederland en met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.

2.2.2       Iedere deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie meerdere keren deelnemen aan deze actie.

2.2.3 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

2.2.4       Van deelname aan de actie zijn uitgesloten:

  1. Medewerkers van SPAR university & Coca-Cola;
  2. Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

2.2.5 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.

                      2.3          Bescherming persoonsgegevens

2.3.1 Teneinde deelname aan de actie mogelijk te maken, heeft SPAR university het e-mail adres van de deelnemer nodig. Alleen de werknemers van SPAR university die direct betrokken zijn bij de organisatie van deze actie hebben toegang tot de gegevens van de deelnemers.

2.3.2 De gegevens die SPAR university  in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van SPAR university en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 2.3.2 genoemd worden gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt.

2.3.3 Deelnemers die hun rechten als betrokkene willen uitoefenen (toegang tot gegevens, rectificatie, wissen of beperken, intrekken van toestemming, dataportabiliteit, etc.), kunnen hun verzoek

hiertoe sturen aan SPAR university in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (info@sparuniversity.nl)

2.3.5 Indien SPAR university niet handelt conform de toepasselijke wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens kan een deelnemer een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

                      2.4          Vaststelling van de winnaars

2.4.1 Uit alle door SPAR university ontvangen en volledig ingevulde deelnameformulieren, worden door SPAR university de prijswinnaars willekeurig getrokken (loting). Bij de loting wordt de factor intensiviteit van deelname meegenomen. Deze trekking zal aan het eind van elke week tot en met actieperiode plaatsvinden zoals aangegeven in artikel 2.1.2.

2.4.2 SPAR university zal enkel de winnaars binnen twee dagen na de trekking per e-mail informeren. Winnaars worden tevens kenbaar gemaakt op de site. Overige deelnemers ontvangen geen bericht, tenzij zij hier schriftelijk om verzoeken.

2.4.3       Voor eventuele minderjarige winnaars die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dienen de ouders of voogd eveneens toestemming te verlenen voor het verstrekken van de prijs aan deze deelnemer.

2.4.4       Prijzen worden enkel verstrekt aan de winnaars en worden niet aan derden overgedragen.

2.4.5       Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

3. AANSPRAKELIJKHEID

                      3.1 Aansprakelijkheid SPAR university & Coca-Cola

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. SPAR university & Coca-Cola garanderen onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2 SPAR university & Coca-Cola zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. SPAR university en Coca-Cola geven geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

                      3.2          Aansprakelijkheid derden

3.2.1       Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van SPAR university  & Coca-Cola cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud

4.1.1. SPAR university & Coca-Cola behouden zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

  1. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
  2. wijzigingen en verbeteringen op de site & app aan te brengen of de toegang tot de site & app te beperken en/of te beëindigen;
  3. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

                      4.2          Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar info@sparuniversity.nl.

                      4.3          Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

.

.

.

Download onze app!

Android: Ga naar Download
IOS: Ga naar Download
+