Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Unox Win je eigen 24-uurs huisfeest” (“actie”). Deze actie wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: “Unilever”. 

Artikel 1 Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
 3. Er wordt slechts één prijs per winnaar toegekend.
 4. Deelname aan de actie is gratis.
 5. Door deelname van de actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de algemene actievoorwaarden, de gebruikersvoorwaarden en de onderhavige aanvullende actievoorwaarden. 

Artikel 2           Persoonsgegevens

 1. In het kader van de actie dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken aan Unilever: naam, achternaam en telefoonnummer.
 2. De persoonsgegevens die niet in het kader van de uitvoering van de Unox-actie gedeeld dienen te worden met Unilever, zullen alleen met overige derden, gedeeld worden, nadat u hiervoor uw expliciete toestemming heeft verstrekt.
 3. U garandeert dat alle door u verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 4. Unilever verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens conform de geldende en toepasselijke privacywet- en regelgeving. 

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze actie loopt van donderdag 7 november t/m woensdag 13 november 2019
 2. Deelnemen aan de actie kan bij aankoop van 2 Unox snacking producten (Unox Good Noodles of Unox Good Pasta), mits gekocht bij een van de deelnemende SPAR university winkels. 
 3. De volgende winkels doen mee aan de actie:
 1. Koop in de periode van donderdag 7 november t/m woensdag 13 november 2019 twee Unox snacking producten, en lever je kassabon (voorzien van je naam en telefoonnummer) in via de inleverbox bij de kassa. 
 2. Per persoon kunt u één kassabon inleveren.  
 3. Per deelnemende SPAR university Winkel wordt 1 huisfeest weggegeven. Het huisfeest moet door de winnaar worden verzilverd voor: 1 januari 2020. Het huisfeest moet 4 weken van tevoren worden gepland in overeenstemming met de organiserende partij.

Artikel 4           Aanwijzing van de winnaars

 1. Het management van het desbetreffende SPAR university filiaal zal op willekeurige wijze 1 van de bonnen uit de inleverbox trekken aan het einde van week 46.
 2. Het management van het desbetreffende SPAR university filiaal deelt jouw telefoonnummer met een medewerker van Unox. De winnaar wordt telefonisch op de hoogte gebracht. 
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de actie om telefonisch bereikbaar te zijn in week 45 & 46 van 2019. Indien de oorspronkelijke winnaar van de actie binnen 3 werkdagen niet telefonisch bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs en behoud de filiaalmanager van SPAR university het recht om een nieuwe winnaar te trekken. 
 4. Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs. 
 5. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de actie of voor het verlopen van de verzilver datum is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 6.  Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5           Prijzen

 1. Kans om een eigen huisfeest te winnen, inclusief een door Unilever bepaald assortiment aan snacks, non-alcoholische dranken, DJ (die 3 uur draait per feest), muziekinstallatie, en silent disco apparatuur voor 50 personen.
 2. De winnaar dient aan te geven op welke locatie het huisfeest zal worden georganiseerd en schriftelijke toestemming te geven dat het huisfeest bij hem/haar thuis wordt georganiseerd, onder de door Unilever gestelde voorwaarden. Indien de winnaar in een ander huis dan zijn of haar eigen huis het feest wil ontvangen, dient hij/zij schriftelijk toestemming te overhandigen aan Unilever voor het organiseren van het Huisfeest op desbetreffende locatie van de eigenaar van het betreffende huis.  
 3. Unilever is niet aansprakelijk voor wangedrag van de winnaar en/of gasten op het huisfeest. De winnaar is verantwoordelijk voor het voorkomen van wangedrag, en het niet tot overlast zijn van omwonenden tijdens dit huisfeest. 
 4. Datum en locatie van het huisfeest worden in overleg tussen Unilever en de winnaar vastgesteld. Huisfeesten dienen 4 weken van tevoren te worden gepland. De uiterste datum dat huisfeesten kunnen worden georganiseerd is 31 december 2019. Het bepalen van de datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de partij die de huisfeesten faciliteert. 
 5.  Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de algemene actievoorwaarden, de aanvullende actievoorwaarden en gebruikersvoorwaarden aan de actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
 6. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

Artikel 6           Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :

–       de door haar, uitgekeerde prijzen;

–       het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

–       het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7           Auteursrechten en medewerking

Indien u de winnaar van een prijs bent, geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en /of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

Artikel 8           Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9           Contact/Klachten

 1. Als u vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op via https://www.unox.nl/contact.html

Na ontvangst van uw klacht neemt Unilever zo spoedig mogelijk contact met u op.

 1. Een ieder die meent dat de actie niet voldoet aan deze Gedragscode Promotionele Kansspelen kan een schriftelijke klacht indienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Artikel 10         Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren u daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 2. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 3. Op deze aanvullende actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de Actiewebsite worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
 4. Tijdens een huisfeest en ervoor kan er beeldmateriaal worden gemaakt. Dit materiaal kan door Unilever voor commercieel gebruik en/of publicitaire doeleinden ingezet worden. U en bijwoners van het huisfeest ontvangen daarvoor geen vergoeding. Als u zich inschrijft voor de actie, geeft u daarvoor toestemming, doet u afstand van enig recht, titel of belang voorvloeiende uit de opnames jegens Unox/Unilever en draagt u onvoorwaardelijk en volledig alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit of rustende op de opnames over aan Unox/Unilever. Unilever zal een toestemmingsformulier sturen aan de winnende deelnemers, welke bij de dag van de actie ondertekend meegenomen moet worden. U dient deze actievoorwaarden te accepteren en de hierboven besproken toestemming, overdracht en vrijwaring te verstrekken aan Unilever
 5. Registratiegegevens (naam, achternaam en telefoonnummer) worden uitsluitend gebruikt voor informatievoorziening rond de actie/het huis.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Download onze app!

Android: Ga naar Download
IOS: Ga naar Download
+